استندهای هوشمند ضدعفونی کننده

استند دستگاه ضدعفونی دست

دیسپنسرها

دیسپنسرهای ضدعفونی کننده

دست خشکن ها

گیت های کنترل ضدعفونی